دوستان

۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

لمس عظمت خدا


انتهای پاکی
معصومیت مطلق

حس همنشینی با یک معصوم
با یک پیامبر

لمس عظمت خدا
نبوت پایان نیافته استپی نوشت 1: این مطلب رو چند وقت پیش تو 360 گذاشته بودم این بار پست کردنش برام یه لذت دیگه داره
پی نوشت2 : آقای وبنوشت ، خنده هایت را هم دزدیدند؟
پی نوشت 3 : اگه لذت این متن نبود با اتفاقات دیروز حس نوشتن نداشتم .
پی نوشت 4 : بابت بدقولی معذرت